Notices

Result of FY B.A. /F.Y.B.Sc Sem I & II March 2017 is declared.

Best Students

Sr No Student Name Year Faculty
1 Wasil Ahemad 2010-2011 B.Sc
2 Taqdis Fatema Sk wasim 2010-2011 B.Sc
3 Nuzhat Aamena Sk.Zafar 2010-2011 B.A
4 Heena Bano Shaikh Ishaque 2011-12 B.A
5 Sk. Naeem Sk. Bismillah 2011-12 B.Sc
6 Rehana Bi Shaikh Shakir Husain 2012-13 B.A
7 Shaikh Taqdees Fatema Shaikh Gulab 2012-13 B.Sc